Bắc Giang
Ký hiệu sản phẩm:

- Sản phẩm FonKan: Ký hiệu là  F
- Sản phẩm Cốm BabySmile: Ký hiệu là B

DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN FONKAN, BABYSMILE:STT
 
Tên nhà thuốc
Địa chỉ
Sản phẩm
 
 
Điện thoại
 
1 NT Loan Hương 222 Lê Lợi, TP Bắc Giang B 02403856594
 
2 Nguyễn Thành Long TT Thắng, Hiệp Hòa,TP Bắc Giang B 02403872301
 
3 Nguyễn Văn Tuấn TT Thắng, Hiệp Hòa,TP Bắc Giang B 02403892031
 
4 HT Dương Thị Thao Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang B 02403874181
 
5 CN Dược Yên Dũng Thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang B 02403870098
 
6 NT Nhẫn Thoại 02 Thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang B 02403870398
 
7 NT Nguyễn Thị Vang Thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang B 02403870242
 
8 NT Thu Hường Thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang B 02403763109
 
9 HT Vũ Trí Chung Ngã 4 Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang B 02403884639
 
10 CN dược Lục Nam TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang B 02403884223
 
11 HT Nguyễn Kim Chi Quầy 101 CN Dược Lục Ngạn, Bắc Giang B 02403882177
 
12 HT Trương Thu Hà Ngã 4 Chợ khí Lục Ngạn, Bắc Giang B 02403882337
 
13 HT Nguyễn Văn Bộ Phố Biển, Lục Ngạn, Bắc Giang B 02403891617
 
14 CN Dược Lục Ngạn TT Lục Ngạn, Bắc Giang B 02403882223
 
15 CN Dược Lạng Giang TT Vôi, Lạng Giang,Bắc Giang B 02403880223
 
16 HT Tuyết Sinh Ngã 4 Kép, Lạng Giang, Bắc Giang B 02403880562
 
17 Quầy thuốc Bệnh viện Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang B 0986626061
 
18 HT Nguyễn Thị Chinh Chợ Mộc, Cao Thượng,Tân Yên, Bắc Giang B 02403578866
 
19 HT 58 TT Cao Thượng 58 Thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang B 02403878312
 
20 NT Hải Yến Phồn Xương, Cầu Gồ, Yên Thế B 02403876304
 
21 Quầy thuốc 28 số nhà 66 Đường Huyền Quang - Tp.Bắc Giang B 0240 3851 578
 
22 Quẩy thuốc Tâm Hà Hồng Thái - Việt Yên - Tp.Bắc Giang B  0977 695538 - 01694025088
23 NT Khánh Minh số nhà 258 Chợ Mía - Tp.Bắc Giang B 01698394586
 
24 NTTN
 Biển Tin - Chợ Mía
Thôn lò - Tân Mỹ - Tp.Bắc Giang
B 0985513595
25 Quầy thuốc đại lý số 01 Bãi Bò - Tân Mỹ - Tp. Bắc Giang B 0240111999 - 0912888999
26 Đào Đức Tùng
 
Tân Mĩ, TP Bắc Giang B 0986626061
27 Nguyễn Thị Lan Quang Minh, Việt Yên B 0972916972
 
28 Chị Trang Việt Yên B
 
29 Thân Thị Thư Dĩnh Sơn, Việt Yên B 0904666075
 
30 Chị Luyện Việt Yên B
 
31 Chị Vinh Ninh Sơn, Việt Yên B 0924005140
 
32 Quầy thuốc Gia Bảo Việt Tiến, Việt Yên B 0986013114
 
33 Quầy Chị Loan Cổng Chợ Chàng B
 
34 Chị Hằng Việt Tiến, Việt Yên B
 
35 Cô Yến Quang Minh, Việt Yên B
 
36 Quầy khánh Minh Tân Mĩ, TP Bắc Giang B
 
37 Cô Thảo Việt Ngọc, Tân Yên B
 
38 Cô Hằng Lam Cốt, Tân Yên B
 
39 Chị Ngọc Chợ Giỏ, Lạng Giang B
 
40 Quầy Phương Anh Chợ Vôi, Lạng Giang B
 
41 Quầy Anh Thanh Lạng Sơn, Yên Dũng B
 
42 Anh Cồ Hiệp Hòa B
 
43 Hà Hiển TP Bắc Giang B
 
44 Chị Yến Quang Minh, Việt Yên B