Đà Nẵng

STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm Điện thoại
1 NT Daphaco 54 122 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng B  
2 NT Hoàng Vân 71 Nguyễn Tri Phương B  
3 NT Hồng Đức 282 Ông Ích Khiêm B